≡ menu
logo FB

Obowiązek Informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1)

 

Administratorem danych osobowych jest SPEED CON z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 3 w Przemyślu zwany dalej ADO.

Dane osobowe przetwarzane są w czasie obowiązywania Umowy w celach wynikających z ustawy Prawo Telekomunikacyjne lub innych przepisów prawa i są konieczne do zawarcia i realizacji umowy  świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Dane osobowe przetwarzane przez ADO są niezbędne do świadczonych usług telekomunikacyjnych zgodnie z art 161 ust. 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 

Przetwarzane dane przez ADO:

- imię i nazwisko,

- adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

- nr pesel w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,

- nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość,

- w przypadku cudzoziemców, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

 

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe po zakończeniu Umowy będą przetwarzana dla celów dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, jak również wykonania innych zadań przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, lub innych przepisów prawa.

 

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • Sprawdź czy Jesteś w zasięgu naszych usług.

  Wyszukiwarka


 •  

  Obowiązek informacyjny RODO

   

  Obowiązek informacyjny RODO

   

VMD Script logo